‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    کاربردسیستمهای کنترل کیفیت بااستفاده ازروشهای آ ماری    first    1997-07-23        تالیف   
2    اصول برنامه ریزی منابع آب    first    1991-03-23    وزارت نیرو    ترجمه   
3    زبان برنامه نویسی C با رویکرد مهندسی نرم افزار    first    2001-03-21        ترجمه   
4    مقدمه ای بر منطق فازی کاربردهای عملی    first    2002-03-21        ترجمه   
5    فرایندهای تصادفی    first    1993-03-21    نشر نیما       
6    مقدمه ای بر برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن    first    2008-12-31        ترجمه   
7    برنامه ریزی و کنترل پروژه مفاهیم و روشها    second    2016-03-10        تالیف